Ruşen Keleş, istanbul: Cem Yayınevi, 5. baskı, 1992, 560 s.
Yerinden Yönetim ve Siyaset adlı yapıtta, demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınıyor. Çok partili siyasal yaşamın zorunlulukları, devletle yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, dünyadaki düşünsel gelişmenin olumlu ve olumsuz etkileri, yerel yönetimler açısından değerlendirilmeye çalışılıyor. Ruşen Keleş, Türkiye'den ve dünyadan örnekler vererek konulara hem teori hem de pratik çerçeveden bakıyor. Yaklaşık çeyrek yüzyıllık bir birikimin ürünü olan ve daha önceki yıllarda da baskısı yapılan Yerinden Yönetim ve Siyaset, bugünün ve yarının kuşaklarına, yerel yönetim ve yerel özerklik konularında kaynaklık ediyor.