Şurası muhakkaktır ki, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili konular çok geniştir ve bu çalışmanın kapsamını hayli aşmaktadır. Bu kitabın amacı, KOBİ'lerle ilgili tüm konulan ele almak değildir. Bu çalışmada, temel konu "KOBİ'ler ve istihdam" etrafında yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla bu çerçeveyi aşan birçok konu çalışmanın dışında bırakılmış ya da kapsamlı bir şekilde ele alınmamıştır.

Bu kitapta, bazen "Küçük Girişimcilik" kavramı, bazen de "Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ'ler)" kavramı kullanılmaktadır. Küçük Girişimcilik kavramı ile KOBİ'ler kastedilmekte, dolayısıyla, her iki kavram da aynı şeyi ifade etmekte ve birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, KOBİ'lerin desteklenmesinin işsizliğin çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı, sağlıyorsa bu potansiyelin hangi boyutlarda olduğu, bu potansiyeli daha fazla harekete geçirebilmek için ne gibi desteklerin verilmesi gerektiği gibi hususlann üzerinde durulmuştur.

KOBİ'lerin istihdama olan katkılannı tespit etmeye yönelik olarak da, İstanbul Ticaret Odası üyeleri arasında bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun değerleri üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat YALÇINTAŞ ve Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'un destekleri ile mümkün olabilmiştir. Kendilerine ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi'nden emeği geçenlere gösterdikleri ilgi ve çalışmaya verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimizi sunanz.

Bir diğer teşekkürümüz, İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR'adır. Araştırma metodunun tespiti ile ilgili kısımda çok değerli katkılan olmuştur.

Bu çalışmanın, ülkemiz bilim yaşamına yeni boyutlar getirmesi ve KOBİ'lere yönelik ilgi ve önemin daha da artmasına ve ülkemizde işsizliğin azalmasına ufak da olsa bir katkısının bulunması en içten dileğimizdir.

Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Temmuz 2006