IBB'nin Belediyecilik anlayışındaki "Sosyal Belediyeciliği" Başkan Kadir TOPBAŞ ile konuştuk. Kadir TOPBAŞ:"Sosyal Belediyecilik Anlayışımız; Küresel Gerçeklerin Kavranması ve Buna Uyumlu Politika Üretilmesinin Yanında Tarihi ve Kültürel Kodlarımızdan Aldığımız İlhamın Bir İfadesidir." Sayın başkan, "Sosyal Belediyecilik" deyince ne anlamalıyız, sizin düşüncelerinizi dinlesek... Sosyal belediyecilik, kamu hizmetlerine sosyal karakter kazandıran, kentlilerin sosyal durumları ile yakinen ilgilenen ve onlara sosyal destek sağlayan bir anlayıştır.

Devamını oku...

 

Prof. Dr. Arif ERSOY:"Kentsel Gelişime, Şehirlerin Mâmur ve İnsanların ise İrfanlı Olmasıyla Sağlanacaktır." Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik uygulamaları açısından.) Milletimizin inancı ve değer ölçülerine göre oluşan ortak düşüncesine göre insan, kâinatın en üstün canlısıdır. Kâinat, insan için yaratılmıştır. insan bütün sosyal faaliyetlerin merkezindedir. Esas olan insana hizmettir. Başta devlet olmak üzere bütün sosyal kurumların varlık nedeni, insana hizmet etmektir, insanın huzur ve mutluluk içinde yaşamasına ortam hazırlamaktır.

Devamını oku...

 

Fahrettin ÇAĞDAŞ:"Yereldeki Sosyal Kurumlar, En Büyük Sosyal Kurum Olan Belediyeler Çatısında Birleşmelidir." Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik uygulamaları açısından.) Belediye yasasında, yerel yönetimlere eğitim ve sağlık alanlarında bir takım haklar verilmiştir. Ancak merkezî hükûmet ile belediyeler arasında bir koordinasyon sorunu var. Eğitim, sağlık, kültür, spor, çevre gibi sosyal politika uygulamaları tümüyle yerele devredilmeli. Belediyelerin yerel sorunlara vakıf olması, belediyelere daha pratik çözümler üretme şansını veriyor.

Devamını oku...

 

Celal DOĞAN: "Bizim Belediyecilik Anlayışımız, Türkiye'nin Tüm Sathının ve Ülkenin Her santiminin yerel yönetim kapsamına alınmasını öngörür." Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik açısından.) Türkiye'nin yönetim tarihi cumhuriyet öncesi dönemlere dayanır. Modern anlamda ilk belediyecilik anlayışı "istanbul Şehremaneti" adıyla 1854 yılında çıkartılan bir yasayla başlamıştır. 1930 yılında kapsamlı ve kurumlarıyla birlikte, bizim yerel yönetim anlayışımızın da temelini oluşturan 1 580 sayılı yasa çıkartılmıştır. 1984 yılında çıkartılan 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Türkiye ilk defa büyükşehir belediyeciliği ile tanışmıştır. 2005 yılında çıkartılan 5393 sayılı yasayla büyükşehir belediyelerinin sınırlarını genişleten, kısmen kırsal kesime doğru uzanan bir anlayışla, yeni bir yasa düzenlenmiştir.

Devamını oku...

 

Ömer ÖKSÜZ:"Yerel Yönetimlerimizin Çoğu, Alt Yapı Açısından Yerel Sosyal Politikalar Uygulamaya Hazır ve Müsait Değil." Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik uygulamaları açısından.) 21. Yüzyılın daha başlarında olduğumuz bu dönemde, hızla gelişme sürecini tamamlamaya çalışan Türkiye'nin ciddi meseleleri, sorunları vardır. Konumuzla yakın ilgisi yok belki, ama bu sıkıntılardan biri de aydınlarımızın aynı dili konuşmamasıdır. Bu cümleden hareketle "sosyal politika" kavramının çok genel bir anlam ve biraz da muğlaklık taşıdığını kabul etmek gerekir.

Devamını oku...

 

Kapak Soruşturması; Adem ESEN Sosyal transferlerin ölçüsüz ve kuralsız olarak artırılması yani popülist yaklaşım tembelliği fırsatçılığı beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle projelerin iyi belirlenmesi, gerektiğinde katılım payı alınması, düşünülebilir. Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik uygulamaları açısından.)

Devamını oku...

 

Bilal ERYILMAZ: "Sosyal Politikalarda, Önce 'Aile', Sonra 'Sivil toplum' Sonra 'Yerel Yönetimler' ve Daha Üst Düzeyde 'Merkezi Yönetim Kuruluşlarının Rol Alması, Daha Doğru Bir Yaklaşımdır." Sosyal politikanın önemli bir aktörü olarak yerel idarelerin misyon ve konumunun nerede ve hangi noktada olması gerektiğini düşünüyorsunuz? (Planlama ve sosyal belediyecilik uygulamaları açısından.) Sosyal hizmetlerin iki temel boyutu vardır. Birincisi, ülke genelinde makro politikalar ve bunların uygulama koordinasyonu; ikincisi ise yerel ölçekte sosyal sorunlar ve bunlara yönelik mikro politika uygulamaları. Birinci politik düzey, merkezî yönetimlerin işidir. istihdam, malî yapı, sosyal güvenlik ve eğitim gibi konunun ilgili boyutları dikkate alınarak yapılan planlama ve koordinasyon işidir.

Devamını oku...

 

"Bu soruşturmada, sosyal devletin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, Türkiye'de sosyal devletin dünü ve bugünü, sosyal devletin küreselleşme ile birlikte geçirdiği değişim ve dönüşüm ve de sosyal politikaların ulusal ve küresel aktörlerinin kim olduğu konuları ele alındı. Sorular, konuyla ilgili (kamuya), akademiye ve sivil toplum kuruluşlarına soruldu." "Küreselleşme Refah Devleti yerine Refah Toplumu'nu öne çıkarmaktadır." Sosyal politika oluşumunda, sosyal politika aktörlerinin (devlet, stk, özel sektör, üniversite, aile) rolleri neler olmalıdır?

Devamını oku...